Pośrednia ekspozycja na zdarzenia traumatyczne a symptomy stresu pourazowego.

Kierownik projektu: Magdalena Leśnierowska

Nazwa programu: PRELUDIUM 11, Narodowe Centrum Nauki

Numer projektu: 2016/21/N/HS6/02837

Czas trwania projektu: 03.2017 – 03.2021.

Opis projektu

Na przestrzeni życia, większość ludzi przynajmniej raz konfrontuje się z ekstremalnie trudnymi sytuacjami, zagrażającymi fizycznemu bezpieczeństwu, wzbudzającymi strach lub poczucie bezradności. Doświadczenia takie, zwane traumatycznymi, dotyczyć mogą różnych zdarzeń—wypadków drogowych, katastrof, klęsk żywiołowych czy aktów przemocy. Według badań ponad 90% osób przyznaje, że uczestniczyło w jakiegoś rodzaju zdarzeniu traumatycznym w ciągu życia. Większość osób naturalnie powraca do samopoczucia sprzed zdarzenia, jednak u części trauma pozostawia wyraźny ślad w postaci tzw. zespołu stresu pourazowego (Posttraumatic Stress Disorder, PTSD). Szacuje się, że problem ten dotyczy ok. 10% ogólnej populacji. Jednak nie tylko sam udział w zdarzeniu może prowadzić do rozwoju PTSD, lecz także konfrontacja z cudzymi traumatycznymi doświadczeniami. Zjawisko to zwane traumatyzacją pośrednią dotyczy przede wszystkim doświadczeń w relacji z osobami najbliższymi (rodziny, przyjaciół) lub w okolicznościach zawodowych (np. wśród terapeutów pracujących z ofiarami traumy, służb ratowniczych). W tym kontekście pojawia się pytanie—czy procesy związane z rozwojem objawów pourazowych w efekcie pośredniego i bezpośredniego wpływu traumy przebiegają podobnie?

Celem projektu jest analiza relacji pomiędzy pośrednią ekspozycją na zdarzenia traumatyczne a stresem pourazowym, w tym przede wszystkim ocena rozpowszechnienia doświadczeń traumatycznych i ich następstw wśród osób dorosłych w Polsce oraz weryfikacja mechanizmów procesu pośredniej traumatyzacji. Wyniki pozwolą odpowiedzieć, jakie pośrednie doświadczenie traumatyczne mogą mieć największe znaczenie dla naszego zdrowia psychicznego oraz w jaki sposób prowadzić mogą do rozwoju symptomów PTSD. Projekt obejmuje także metaanalizę istniejących badań dotyczących związku pomiędzy pośrednią ekspozycją a stresem pourazowym.

Status: Wyniki w przygotowaniu